ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

2011-06-26 22:57
«Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ» Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Ματθ. κεφ. δ΄, στ.  18-23) Κείμενο Περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την...