ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

2011-07-25 17:22
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ματθ. Κεφ.  9, 1 - 8. Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου «Και ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικὸν επί κλίνης βεβλημένον· και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ· θάρσει, τέκνον· αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου». στ. 2 Η Ευαγγελική περικοπή της ΣΤ΄ Κυριακής του Ματθαίου...