ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

2011-08-09 23:20
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ «…λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κλάσας έδωκε τοις μαθηταίς τους άρτους, οι δε μαθηταί τοις όχλοις και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν, και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις». Η Ευαγγελική περικοπή της...